söndag 16 december 2018

Jordbruksverkets hemsida

På Jordbruksverkets hemsida, när jag tittade häromdagen, fanns att läsa en rad beskrivningar av äpplen. Flera av dem innehåller felaktiga uppgifter. Så till exempel får läsaren veta att Cox Pomona kommer från Ribston-kärna. Ändå är det flera år sedan DNA-analyser visade att så inte är fallet. Ett annat exempel: äpplet Delicious illustreras med en bild på Golden Delicious som är en helt annan frukt.

Jag skriver till jordbruksverket och frågar vem dessa texter och bilder är avsedda för. Här är det svar jag fick:

Hej Görel!
Sorter av frukt- och bär får godkännas och registreras på sortlistan på två olika sätt. Det kan vara genom att Jordbruksverket fastställer en officiell beskrivning (OB) eller en officiellt erkänd beskrivning (OEB). Sorter med en officiell beskrivning har DUS-provats. Sorter med en officiellt erkänd beskrivning kan vara äldre sorter som anses vara allmänt kända (äldre än 30 september 2012), eller nya sorter som inte DUS-provas. De nya sorterna som inte DUS-provas anses inte ha något yrkesmässigt värde för yrkesodlare. Alla sorter som yrkesmässigt produceras och säljs ska finnas med på den svenska sortlistan, EU:s sortlista eller någon annan sortlista inom EU.

De allra flesta sorter som vi registrerar är fastställda men en OEB. För äldre sorter har vi ställt låga krav på vad som ska finnas med i beskrivningen av sorten eftersom det i många fall inte finns omfattande beskrivningar eller fotografier av sorterna. Finns det tillgång till andra beskrivningar när vi fastställer en OEB gör vi en jämförelse att beskrivningarna inte avviker från varandra. För nya sorter kräver vi en utförligare beskrivning. Vi har valt att offentliggöra de beskrivningar vi fastställer.

I fallet Cox Pomona är det en beskrivning som tagits fram genom Nationella genbanken. Vi länkar till deras databas CESTO. Kontakta gärna dem om det finns nyare kunskap kring de sorter de har i databasen. 

Med vänlig hälsning Anne-Charlott Franzén
Handläggare
Växtregelenheten
Jordbruksverket
 
Svårt att förstå det här mejlet, tycker jag. Vad är en DUS-prövning? Jag ska skriva och fråga.
Då ska jag samtidigt be verket att ta bort alla bilder av Ingrid af Sandeberg som man har hämtat ur min bok Svenska äpplen och utan tillåtelse lagt in på hemsidan.

5 kommentarer:

 1. Vad jag erfar så betyder DUS, distinctness, uniformity and stability, dvs. äppelsortens unikhet, likformighet och stabilitet. För att professionella växtsorter ska få säljas inom EU så måste de ha genomgått ett sådant test.

  Intressant är att OEB-sorter måste vara inregistrerade före 2018-12-31. Så står det på Jordbruksverkets hemsida. Fråga dem gärna vad som händer med sådana sorter som inte hunnit bli inregistrerade. Blir de obsoleta?

  Även Svensson/Kastman har nog upphovsrättsliga synpunkter på publiceringen. Troligen har bilder och teckningar kommit in via de personer som ansökt om sortregistrering, utan att Jordbruksverket haft vetskap om källan.

  SvaraRadera
 2. Kanske borde Jordbruksverket ha som rutin att fråga den som skickar in en beskrivning om vem som ritat/målat/fotograferat bifogade bilder och om de kan vara skyddade av upphovsrätt.

  SvaraRadera
 3. Jordbruksverket har nu lovat att ta bort de upphovsrättsskyddade bilderna från hemsidan och ta ställning till om äppelbeskrivningarna (med felstavningar och felaktiga fakta) ska ligga kvar där.

  SvaraRadera
 4. Men kuggfrågan återstår. Vad händer med de äppelsorter som inte hunnit bli OEB-registrerade före 31/12?

  SvaraRadera
 5. Det händer ingenting, gissar jag. Alla påbud behöver man inte ta lika allvarligt på.

  SvaraRadera